ابزارهای دقیق

ترانسمیترها

تأمین انواع ترانسمیترهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی در سیستمهای مختلف فشار ، دما ، جریان و سطح و در انواع محدوده های اندازه گیری با جنسهای مختلف استینلس استیل ، سوپراستیل و برنزی

پوزیشنرها

تأمین پوزیشنرهای اروپایی، آمریکایی در انواع مختلف

اکچویتور

تأمین اکچویتور های اروپایی، آمریکایی در انواع مختلف

اتصالات

تأمین اتصالات ابزار دقیق اروپایی، آمریکایی و آسیایی در انواع مختلف التراسونیک ، توربینی ،جرمی و ... و در انواع محدوده های اندازه گیری با جنسهای مختلف استینلس استیل ، سوپراستیل و برنزی

ابزارهای سنجش

تأمین ابزارهای سنجش اروپایی، آمریکایی و آسیایی در سیستمهای مختلف فشار ، دما ، جریان و سطح و در انواع محدوده های اندازه گیری با جنسهای مختلف استینلس استیل ، سوپراستیل و برنزی

نشانگرها

تأمین نشانگرها اروپایی، آمریکایی و آسیایی در سیستمهای مختلف فشار ، دما ، جریان و سطح و در انواع محدوده های اندازه گیری با جنسهای مختلف استینلس استیل ، سوپراستیل و برنزی.

سوئیچ‌ها

تأمین سوییچ ها اروپایی، آمریکایی و آسیایی در سیستمهای مختلف فشار ، دما ، جریان و سطح و در انواع محدوده های اندازه گیری با جنسهای مختلف استینلس استیل ، سوپراستیل و برنزی.

جریان سنج‌ها

تأمین جریان سنجها اروپایی، آمریکایی و آسیایی در انواع مختلف التراسونیک ، توربینی ،جرمی و ... و در انواع محدوده های اندازه گیری با جنسهای مختلف استینلس استیل ، سوپراستیل و برنزی