پروژه‌های انجام شده تا به امروز

برند

نام تجهیزات

نام شرکت

تاریخ

شماره درخواست

ردیف

YOKOGAVA

GC Spare Parts

پتروشیمی رازی

۱۳۹۲

PZS – ۹۲۴۱۰۴۳ – ۰۰/۴۲۰

۱

STI

Motion converter

پتروشیمی رازی

۱۳۹۲

PZD – ۹۱۴۱۰۹۴ –۰۰/۴۲۲

۲

Manomer

DIGITAL MANOMETER

پتروشیمی رازی

۱۳۹۲

PZD – ۹۱۴۱۱۲۸ – ۰۰/۶۲۱

۳

ABB

OVER Current Relay

پتروشیمی رازی

۱۳۹۲

PZD– ۹۱۴۱۰۴۰ – ۰۰/۴۲۰

۴

Manomer

FILED SYSTEM THERMOMETER

پتروشیمی رازی

۱۳۹۱

PZD – ۹۱۴۱۱۰۹ – ۰۰/۶۲۱

۵

FISHER

Fisher DIGITAL VALVE CONTROLLER

پتروشیمی رازی

۱۳۹۱

PZD – ۹۱۴۰۱۳۶ – ۰۰/۴۲۲

۶

Manomer

Pressure gauge

پتروشیمی رازی

۱۳۹۲

PZD – ۹۲۴۱۰۸۸ – ۰۰/۴۲۰

۷

Manomer

TEMP,GUGE, BI – METAL150mm

پتروشیمی رازی

۱۳۹۲

PZD – ۹۲۳۰۰۴۵ – ۰۰/۴۲۰

۸

Fisher -

YOKE FOR FISHER ACTUATORS

پتروشیمی رازی

۱۳۹۱

PZD – ۹۱۴۱۰۱۷ – ۰۰/۴۲۰

۹

OE MAX

PLC CPU

پتروشیمی رازی

۱۳۹۲

PZD – ۹۲۴۱۰۴۱ – ۰۰/۴۲۲

۱۰

Haskel

SEAL KIT

نفت و گاز اروندان

۱۳۸۷

۴۴۰۱۱۱۰۱۴۲۲

۱۱

Krautkramer

Ultra Sonic Thickness gauge

منطقه۴ انتقال گاز

۱۳۸۷

۳۰۱۱۸۷۲۲۹۸

۱۲

Honey well

UV and flame detector

پالایش نفت کرمانشاه

۱۳۸۹

RKP – ۸۳۰۰۵۴۲۵۹۲-KM/AT

۱۳

ASCO

Solenoid Valves

پتروشیمی رازی

۱۳۹۱

PZS – ۹۱۳۰۲۹۸ - ۴۲۲

۱۴

Fisher

Regulator  valve

پتروشیمی رازی

۱۳۹۲

Pzs- 9140183 – ۰۰/۴۲۰

۱۵

ABB

Over current Relay

پتروشیمی رازی

۱۳۹۲

Pzd – ۹۱۴۱۰۴۰-۰۰/۴۲۰

۱۶

STI

FILED SYSTEM THERMOMETER

پتروشیمی رازی

۱۳۹۰

Pzd-9031629 -00/621

۱۷

   

Yamatake

YAMATAKE ST300 SMART TRANSMITTERS

پتروشیمی رازی

۱۳۹۲

Pzs-9240007-00/420

۱۸

YAMATAKE

Yamatake Pressure

پتروشیمی رازی

۱۳۹۲

Pzd-9241054-00/420

۱۹

Siemense

Profibus Connector 90 degree

پتروشیمی رازی

۱۳۹۱

PZD-9141097- 00/420

۲۰

Prelectronics

Electronic level Transmitter

پتروشیمی رازی

۱۳۹۱

Pzs – ۹۱۴۰۰۶۲ – ۰۰/۴۲۰

۲۱

Yamatake

YAMATAKE ST300 SMART TRANSMITTERS

پتروشیمی رازی

۱۳۹۲

Pzs-9240007-00/420

۲۲

HAMWORTHY

FLAME SCANNER

پتروشیمی رازی

۱۳۸۹

RCD – ۸۸۴۱۱۱۱-۰۰/۴۲۰

۲۳

UNITED ELECTRIC

PRESSURE  SWITCH

پتروشیمی رازی

۱۳۹۰

PZS- 9030434-00/420

۲۴

Fisher

CONTROL VALVE

پتروشیمی رازی

۱۳۹۱

PZS- 8940155 - 422

۲۵

Cam logic

Granulation plant

پتروشیمی رازی

۱۳۹۱

Pzd-9041168-00/621

۲۶

FLYGT

Level Switch

پتروشیمی رازی

۱۳۹۰

Pzd- 9040015-00/420

۲۷

FISHER

Control  valves

پتروشیمی رازی

۱۳۹۰

Pzs - 9040120 - 422

۲۸

Honey well

Multichannel

پتروشیمی رازی

۱۳۹۰

RCS – ۸۷۴۰۲۴۶ - ۴۲۲

۲۹

UNITED ELECTRIC

PRESSURE  SWITCH

پتروشیمی رازی

۱۳۹۰

Pzs – ۹۰۳۰۰۳۲ - ۴۲۲

۳۰

Rosemount

PH SENSOR

پتروشیمی رازی

۱۳۸۹

RCD – ۸۸۴۱۰۱۹ – ۰۰/ ۴۲۰

۳۱

PEPPERS CABLE GLAND

GLAND M 20

پتروشیمی رازی

۱۳۸۹

RCD – ۸۹۴۱۰۲۲ – ۰۰/ ۴۲۰

۳۲

Rosemount

PH /ORP

پتروشیمی رازی

۱۳۸۹

RCD – ۸۸۳۱۹۸۹ – ۰۰/ ۶۲۱

۳۳

NANMAC

Sheathed material thermocouple

پتروشیمی رازی

۱۳۸۹

RCS – ۸۸۳۲۴۳۷ – ۰۰/ ۴۲۰

۳۴

   

SE WOO I&S

ELECTRO- PENUMATIC POSITIONER

پتروشیمی رازی

۱۳۸۹

RCD – ۸۸۴۱۱۴۵ – ۰۰/ ۴۲۰

۳۵

CHINFA

CHINFA POWER  SUPPLY

پتروشیمی رازی

۱۳۸۸

RCD – ۸۸۴۱۱۶۳ – ۰۰/ ۴۲۰

۳۶

Westermo

Industrial Ethernet Switch

پتروشیمی رازی

۱۳۸۹

RCS – ۸۹۴۰۰۱۳ –۴۲۲

۳۷

ABB

Heating  cartridge

پتروشیمی رازی

۱۳۸۸

RCS – ۸۸۴۲۱۴۱–۴۲۲

۳۸

PEPPERL + FUCHS

TRANSFORMER

منطقه ۴ انتقال گاز

۱۳۸۸

۳۰۱۱۸۷۲۲۹۸

۳۹

KRANZLE

USA K 599  TST

گاز استان قزوین

۱۳۸۸

۸۸۳۰۳۳

۴۰

SWAGELOK

M- HD F4-50

پتروشیمی بیستون

۱۳۸۷

۹۳۱۰۱۳۲۴۰

۴۱

Schneider

Electro Servo Valve

پتروشیمی تندگویان

۱۳۹۳

STPC-9301226

۴۲

General Instrument

Blind Pressure Switch

پتروشیمی مبین

۱۳۹۳

۹۲۰۱۸۱۵

۴۳

ABB

Converter, signal converter for standard signals

پتروشیمی بندر امام

۱۳۹۳

PBS-9260186-G/4

۴۴

INGRESOL RAND

FILTER ELEMENT

پتروشیمی خانگیران

۱۳۹۴

۹۴۰۰۱۱۰

۴۵

SIEMENS

PRESSURE TRANSMITTER

پتروشیمی ایلام

۱۳۹۴

PID-930550

۴۶

MAHLE

FILTER ELEMENT

اسپک

(SPEC)

۱۳۹۴

VAS-9459714

۴۷

   

KROHNE

FLOW CONVERTOR

پتروشیمی ایلام

۱۳۹۴

PID-930551

۴۸

VACON

NXL AC Drive

POGC

۱۳۹۴

WSD-9410149

۴۹

SIEMENS / TECSIS

LEVEL TREANSMITTER

پتروشیمی ایلام

۱۳۹۴

PID-940320

۵۰

SIEMENS

DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTERS

پتروشیمی ایلام

۱۳۹۴

PID-930554

۵۱

GRACO

PNEUMATIC PUMP AIR MOTOR

پتروشیمی امیرکبیر

۱۳۹۴

۹۴۳۰۱۷۸

۵۲

ATOS

oil circuit cylinder

پتروشیمی خراسان

۱۳۹۴

۹۴۳۰۴۴۲

۵۳

BARTEC

Bartec Operators / Actuator

پتروشیمی شیراز

۱۳۹۴

ZRD_9400128

۵۴

MANOMER

PRESSURE , TEMPERATURE , LEVEL GAUGE

پتروشیمی بندر امام

۱۳۹۴

۹۴۶۰۱۶۲

۵۵

MAHLE

OIL FILTER   CATRIDGE

پتروشیمی قاعد بصیر

۱۳۹۴

VAS-9459548

۵۶

Whitey Swagelok

NEEDLE VALVE

پتروشیمی خارگ

۱۳۹۴

PHS-35390-KH

۵۷

ROSEMOUNT

LEVEL TRANSMITTER

پتروشیمی جم

۱۳۹۵

PJD-946146

۵۸

ECONOSTO UK

GATE VALVE

پتروشیمی شیراز

۱۳۹۵

PSP-9434027

۵۹

EMERSON (ROSEMOUNT)

TEMPERATURE TRANSMITTER

پتروشیمی ایلام

۱۳۹۵

PIS-940866

۶۰

   

ROSEMOUNT

FIELD COMMUNICATOR

نفت فلات قاره

۱۳۹۵

FQS-9430051

۶۱

DANFOSS,TRAFAG,P+F

PRESSURE TRANSMITTER

سیمان خزر

۱۳۹۵

Sensor

۶۲

BURGMANN

MECHANICAL SEAL

پتروشیمی کارون

۱۳۹۵

KPS-932354

۶۳

EMERSON

“EMERSON” INSTRUMENT DEVICES

پتروشیمی ایلام

۱۳۹۴

PIS-940866

۶۴

YUKEN

VALVE COMPLETE "YUKEN"

پتروشیمی بندر امام

۱۳۹۴

۹۴۶۰۱۷۶

۶۵

SKF

BEARING

سیمان خزر

۱۳۹۴

BEARING

۶۶

Schneider

"TELEMECANIQUE"

اسپک

۱۳۹۴

PBS-9567006

۶۷

Econosto

GATE  VALVE

پتروشیمی شیراز

۱۳۹۴

PSP-9434027

۶۸

Emerson

ROSEMOUNT

فلات قاره

۱۳۹۴

FQS-9430051

۶۹

Terafag

Sensor

سیمان خزر

۱۳۹۴

Sensor

۷۰

Emerson

LEVEL TRANSMITTER

پتروشیمی جم

۱۳۹۴

PJD-946146

۷۱

Swagelok

"WHITEY"

پتروشیمی خارک

۱۳۹۴

PHS-35390

۷۲

Vacon

Drive

نفت و گاز پارس

۱۳۹۴

WSD-9410149

۷۳

   

Eldro

Pump

سیمان خزر

۱۳۹۴

Eldro

۷۴

Manomer

PRESSURE Gauge

پتروشیمی بندر امام

۱۳۹۴

۹۴۶۰۱۶۲

۷۵

Eagle Burgmann

MECH SEAL

پتروشیمی کارون

۱۳۹۴

KPS-932354

۷۶

Bartec

Drive

پتروشیمی شیراز

۱۳۹۴

PSD-9434009

۷۷

RAYCHEM

Analyzer

پتروشیمی تبریز

۱۳۹۴

۹۴۳۲۱۹۱

۷۸

GE

GAS DETECTION TUBE

پتروشیمی تبریز

۱۳۹۴

PVD-9422208

۷۹

Graco

Pump

پتروشیمی امیر کبیر

۱۳۹۴

۹۴۳۰۱۷۸

۸۰

BEA

Hydraulic Cylinder

پتروشیمی خراسان

۱۳۹۴

۹۴۳۰۴۴۲

۸۱

FEVISA

BALL VALVE

پتروشیمی خارک

۱۳۹۴

۳۲۰۰۲

۸۲

Mahle

Mahle filter

اسپک

۱۳۹۴

VAS-9459714

۸۳

Siemens

PRESSURE TRASMITTER

پتروشیمی ایلام

۱۳۹۴

PID-930550

۸۴

Siemens

ELECTRO MAGNETIC

پتروشیمی ایلام

۱۳۹۴

PID-930551

۸۵

Siemens

LEVEL TRANSMITTER

پتروشیمی ایلام

۱۳۹۴

PID-940320

۸۶

   

Manomer

DEFRFRENCE PRESSURE

پتروشیمی ایلام

۱۳۹۴

PID-930554

۸۷

ABB/HARTMANN

HARTMANN Drive

پتروشیمی بندر امام

۱۳۹۴

۹۳۵۹۱۷۱

۸۸

Resato

NEDEL VALVE

پتروشیمی خراسان

۱۳۹۳

PKD-9311330

۸۹

Fisher

Digital Valve Controller

پالایشگاه گاز پارس جنوبی

۱۳۹۳

IN-9300846

۹۰

Danfoss

FLOW CONTROL VALVE

سیمان خزر

۱۳۹۴

FLOW CONTROL VALVE

۹۱

Schneider

PRESSURE SWITCH

پتروشیمی مبین

۱۳۹۳

۹۲۰۱۸۱۵

۹۲

Schnider

Servo valve

پتروشیمی تندگویان

۱۳۹۳

STPC-9301226

۹۳

ABB/HARTMANN

Drive Board

پتروشیمی بندر امام

۱۳۹۳

PBS-9359018

۹۴

GE

GENERATOR MANAGMENT RELAY

پالایشگاه  ایلام

۱۳۹۳

۹۳۰۰۰۷۵

۹۵

Asco

SOLENOID VALVE

پتروشیمی تبریز

۱۳۹۴

PVD-9422082

۹۶

Honeywell

Cartridge

پتروشیمی رازی

۱۳۹۳

PZD-9341170

۹۷

GE

ARTECH SYSTEM

پتروشیمی مبین

۱۳۹۳

۹۳۱۰۰۲۱

۹۸

Bartec

Board

پتروشیمی شیراز

۱۳۹۳

PSS-9345460

۹۹

STI

PISTON VALVE

پتروشیمی خراسان

۱۳۹۳

PKS-9130555

۱۰۰

ABB

SIGNAL CONVERTER

پتروشیمی بندر امام

۱۳۹۳

PBS-9260186

۱۰۱